Hai Chú Ếch - Truyện Ngắn Ý Nghĩa

Hai Chú Ếch

Ao và đầm nước đều đã cạn khô vì hạn. Hai chú ếch đi tìm nước. Chúng nhảy lên miệng giếng và ngồi ở đó, suy nghĩ xem có nên nhảy xuống nước hay không. Chú ếch con nói:
“Chúng ta phải nhảy xuống. Có rất nhiều nước và không ai làm phiền chúng ta ở đó.”.
“Không,” – chú ếch kia nói – “Có thể là bây giờ có rất nhiều nước, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ thoát ra được nếu nó bị cạn.”.

Nhận xét: Đôi khi vì những khó khăn nhất thời, chúng ta chấp nhận đánh đổi cả tương lai và cơ hội tốt hơn.

hai-chu-ech

Tags: , , , ,